BSU – Bustadsparing for unge

BSU er den mest lønnsame spareforma for deg under 34 år. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad. Sparebeløpet er blitt auka til 27.500 kroner frå 2021, og berre dei som ikkje eig bustad som får skattefrådraget på BSU. Personar som eig bustad, får ikkje frådrag for midler som vert sett inn på BSU-konto i 2021 eller seinare. Frå 1. juli 2021 kan du òg bruke sparepengane til påkostninger og vedlikehald.
 • Spar inntil 27.500 kr kvart år, til saman 300.000 på BSU
 • Inntil 5.500 kr i skattefrådrag kvart år
 • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

Om BSU

Bustadsparing for unge

BSU kan du bruke til å kjøpe bustad eller betale ned lån på bustad, og er eit svært gunstig spareprodukt som gjer vegen til eigen bustad kortare.
 • Du kan spare med BSU til og med det året du fyller 33 år.
 • Du bind deg ikkje til fast sparing.
 • Du får banken si beste rente på innskot.
 • Kan brukast til kjøp av bustad eller til nedbetaling av lån på bustad.
 • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU-konto.

BSU Pluss - utan skattefradrag

Dersom du har ordinært BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss.
Du vil framleis få den beste innskotsrenta til banken, men ikkje skattefrådrag. For å få skattefrådrag bør du prioritere å spare i BSU først.

 • Du får banken si beste rente på innskot
 • Du bind deg ikkje til fast sparing
 • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU Pluss
 • Same årlege sum + totalbeløp som på BSU (27.500/300.000)
Kontakt banken for å opprette BSU Pluss utan skattefradrag.