Elsparkesykkelen har blitt til ei lita elektrisk motorvogn, det fører til mange nye reglar. Frå 1. januar er alle som eig små elektriske køyretøy som elsparkesyklar, pålagde å ha ansvarsforsikring av køyretøyet. Men før den tid har allereie fleire andre reglar dukka opp, du får oversikta her.

1. Krav om ansvarsforsikring

Private eigarar og utleigarar av små elektriske køyretøy er pålagde å ha ansvarsforsikring for køyretøya sine etter at dei blei gjorde om til lita elektrisk motorvogn i norske lover.

For private eigarar slo kravet inn 1. januar 2023, medan det for utleigarar slo inn allereie 1. september. For private eigarar slo kravet inn 1. januar 2023, medan det for utleigarar slo inn allereie 1. september.

Vi tilbyr no ansvarsforsikring for elsparkesykkel og andre små elektriske køyretøy. Dersom du har forsikringa Innbu Pluss hos oss, er du også forsikra for brann, tjuveri og annan skade på eige køyretøy.

2. Meir enn berre elsparkesykkelen

Dei nye reglane gjeld for alle køyretøy som blir klassifiserte som små elektriske køyretøy. Det tyder at fleire typar køyretøy blir påverka, ikkje berre dei smale og lange med to hjul og oppheva handtak. Mellom anna gjeld reglane for:

  • store tohjulingar
  • mindre einhjulingar
  • elektriske skateboard
  • elektriske sparkesyklar
  • sjølvbalanserande brett
  • andre køyretøy

For at eit lite elektrisk køyretøy skal vere lovleg, må det ha ei fartssperre på 20 km/t. Det vil seie at motoren ikkje kan la det køyre fortare enn 20 km/t, men han kan framleis trille fortare enn det i nedoverbakke.

Køyretøyet kan ikkje vege meir enn 70 kg med batteriet. Det kan ikkje vere breiare enn 85 cm eller høgare enn 120 cm. Berre sjølvbalanserande køyretøy får ha sete.

Dersom køyretøyet er ulovleg, vil forsikringa di i dei aller fleste tilfelle ikkje dekkje skadar, og du kan sitje att med store summar du må betale frå eiga lomme.

3. Hjelmpåbod for alle under 15

Det er inga hemmelegheit at det ofte skjer ulykker på små elektriske køyretøy. Det er 5 til 7 gonger høgare fare for skade med elsparkesykkel enn med vanleg sykkel, ifølgje Transportøkonomisk institutt. Ein stor del av dei alvorlege skadane frå ulykkene er hovudskadar. No er det krav om at alle barn under 15 år må bruke hjelm på små elektriske køyretøy. Både Trygg Trafikk og NAF tilrår å bruke hjelm for alle brukarar uansett alder.

4. 12 års aldersgrense

Barn må vere minst 12 år gamle for å køyre private små elektriske køyretøy, uansett kva type det er snakk om. Utleigeselskapa har høgare alderskrav for bruk av sine køyretøy. Der er aldersgrensa anten 16 eller 18 år. Dersom barn blir tekne i å bryte reglane for aldersgrense eller hjelmpåbod, kan foreldra deira bli haldne ansvarlege. Dei kan også bli haldne ansvarlege for annan ulovleg bruk som ungane deira blir tekne i.

5. Ulovleg å fyllekøyre og å bruke mobil på elsparkesykkel

Promillegrensa for små elektriske køyretøy er 0,2. Det er det same som for bil. Det er også forbode med forsøk på å bruke elsparkesykkel med promille eller å la nokon som er ruspåverka, få køyre ein. Straffa for brot på promillereglane er bøter og inndraging av førarkortet. Sidan små elektriske køyretøy har blitt motorvogner, er det forbode å bruke mobil utan handsfri medan du køyrer dei. Om du tastar på mobilen eller held han i handa under ein samtale, kan du bli straffa med bøter og prikkar på førarkortet.

Alt i alt er dei nye reglane ganske enkle. Aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, forbod mot promillekøyring og køyring utan handsfri og ikkje minst at du må ha ansvarsforsikring frå 1. januar. Elsparkesykkelforsikringa vår blir du kjend med her.