Innehavar sitt liv

Ei viktig forsikring som tek vare på både deg og familien din for deg som eig eit enkelpersonføretak
 • Gir erstatning til dine attlevande om du døyr
 • Gir deg erstatning dersom du blir ramma av kritisk sjukdom eller blir invalid etter ei ulukke
 • Du får konsultasjon, undersøking eller behandling innan 10 vyrkedagar
 • Du kan medforsikre ektefellen eller sambuaren din
Kontakt meg

Dette får du frå forsikringa


Dekkjer Forklaring
Livsforsikring*

Gir eingongsutbetaling til arvingar eller andre du vel om du døyr. Valfri forsikringssum frå 10 til 80 G.

Kritisk sjukdom*

Gir deg ei eingongsutbetaling dersom du blir ramma av sjukdomar eller skadar som er nemnd på lista under.

Helse* Gir behandlingsgaranti innan 10 vyrkedagar gjennom samarbeidspartnaren vår Falck Helseformidling. Vel mellom 6 eller 12 timar fysikalsk behandling. Alle behandlingar skal godkjennast av Falck.
Ulukkesforsikring Gir forsikra eingongserstatning dersom dei blir erklærte varig medisinsk invalid etter ei ulukke. Valfri forsikringssum frå 10 til 40 G.

*Krev helsevurdering

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår(pdf).
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Kritiske sjukdomar du får dekket

Dersom du blir ramma av ein av sjukdomane under får du ei eingongsutbetaling du vel sjølv mellom 2 og 20 G

Kreft

 • Vondarta svulstar
 • Blodkreft
 • Lymfekreft
 • Beinmargskreft

Hjarte

 • Hjarteinfarkt
 • Hjarteoperasjon (bypassoperasjon, PCI)
 • Hjarteklaffkirurgi
 • Utposning på hovudpulsåra (aortaaneurisme)

Hjerne

 • Hjerneslag
 • Aneurisme

Autoimmune og nevrologiske sjukdomar

 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Multippel sklerose (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom

Anna

 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Synssvikt
 • Høyrselstap
 • Tap av taleevne
 • Alvorleg brannskade
 • Godarta svulstar i hjerne, hjernehinne eller ryggmarg
 • Tverrsnittlammingar
 • Tap av bein eller arm