Fjørfe

Fjørfeforsikringa sikrar økonomien for deg som driv med fjørfeproduksjon.
  • Dekkjer avbrotstap som følgje av sjukdom
  • Gjeld også om styresmakter pålegg restriksjonar eller nedslakting
  • Erstattar dei økonomiske tapa ved sjukdom, ulukke eller død som gjer at produksjonen blir redusert
Kontakt meg om forsikring av fjørfe

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Fjørfeforsikring

  • Sikrar bonden mot store økonomiske tap dersom sjukdom eller ulukke fører til at dyr døyr, produksjonen blir vesentleg redusert eller myndigheitene pålegg restriksjonar/nedslakting.
  • Sikrar økonomien i produksjonar som er sårbare for sjukdom.
  • Inga begrensning av selskapet sin samla erstatningsutbetaling.