Kva er skilnaden mellom reiseforsikringane?

Kva er skilnaden mellom reiseforsikringane?

Lurer du på skilnaden i kva som blir dekt på kredittkortet ditt, vanleg reiseforsikring og Reise Pluss? Her kan du samanlikne Reise, Reise Pluss og reiseforsikringa som er inkludert i kredittkorta våre.

Samanlikn reiseforsikringane

Er du usikker på om du er godt nok dekt gjennom kredittkortet, eller om du treng ei heilårsforsikring?
Er det litt vanskeleg å forstå skilnaden mellom forsikringane?

Sjå om du er så godt dekt som du vil vere, i oversikta nedanfor.

Reise pluss Reise Reiseforsikring via kredittkort
Når gjeld forsikringa? Frå du går heimanfrå Frå du går heimanfrå
Frå du forlèt heimen/arbeidsstaden/skulen din, til du er tilbake.
Gjeld på reiser i heile verda når minst 50 prosent av kostnadene til transport og/eller overnatting for alle sikra er betalte med kortet før ein skade oppstår. 
Kven gjeld forsikringa for
Den eller dei som er nemnde i forsikringsbeviset ditt.
 
Forsikringa gjeld også for ektefelle/sambuar og barn under 21 år dersom forsikringa di er for familie.
Den eller dei som er nemnde i forsikringsbeviset ditt.
 
Forsikringa gjeld også for ektefelle/sambuar og barn under 21 år dersom forsikringa di er for familie.
Den eller dei som er nemnde i forsikringsbeviset ditt.
 
Forsikringa gjeld også for ektefelle/sambuar og barn under 21 år.
 
Korthaldar og inntil 3 medreisande.
Kor lang kan reisa vere?
Ferie- og jobbreiser inntil 77 dagar.
Kan utvidast til å gjelde lengre reiser enn 77 dagar.
Ferie- og jobbreiser inntil 77 dagar.
Kan utvidast til å gjelde lengre reiser enn 77 dagar.
Ferie- og jobbreiser inntil 90 dagar. 45 dagar om du ikkje har betalt returbillett.
Tap av bagasje Uavgrensa sum Inntil 40 000 for enkeltperson og 120 000 for familie. Inntil 15 000 for enkeltperson og 40 000 for familie.
Heimtransport Inkludert Inkludert Inkludert
Behandlingsutgifter Ja, dersom du er medlem av den norske folketrygda. Ja, dersom du er medlem av den norske folketrygda.   Ja, dersom du er medlem av den norske folketrygda.
Avbestilling  Uavgrensa  Inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for familie per skadetilfelle.  Inntil 20 000 per skadetilfelle for ein person, men maks 40 000 per skadetilfelle.
Kompensasjon for avbroten reise Ved evakuering.
På grunn av sjukehusopphald.
Ved sengeleie etter ordre frå lege.
Ved evakuering.
På grunn av sjukehusopphald.
Ved sengeleie etter ordre frå lege.
Ved evakuering.
På grunn av sjukehusopphald i utlandet.
Ved sengeleie/rullestol etter ordre frå lege utanom sjukehus på grunn av akutt sjukdom og alvorleg ulykke som varer i meir enn 3 døgn.
Evakuering Inkludert Inkludert Ikkje inkludert
SmartDelay+ Inkludert Ikkje inkludert Ikkje inkludert
Forseinka frammøte på grunn av sjukdom, vêr, teknisk feil eller andre årsaker utanfor din eigen kontroll
Vi dekkjer heile kostnaden for å ta att reiseruta di.
Vi erstattar også overnattingsutgifter med inntil 6 000 kroner per person dersom det ikkje er mogleg å reise vidare same dag.
Inntil 20 000 per person eller 50 000 per familie ved sjukdom, uavgrensa sum ved andre årsaker.
Vi erstattar også overnattingsutgifter med inntil 6 000 kroner per person dersom du ikkje kan reise vidare same dag.
Vi dekkjer kostnaden for å ta att reiseruta di med inntil 20 000 per skadetilfelle.
Dersom forseinkinga gjer at du ikkje kan nå transport vidare same dag, erstattar vi overnatting med inntil 5 000 kroner per person, 10 000 kroner per tilfelle.
Overnatting ved forseinka avgang på grunn av vêr eller teknisk feil
6 000 kroner per person, inntil 20 000 kroner per familie.
 
Dersom flyet ditt er forseinka i meir enn 8 timar ved utreise eller heimreise, erstattar vi inntil 1 000 kroner per døgn. Maks 5 000 kroner per person og maks 10 000 kroner per familie.
6 000 kroner per person, inntil 20 000 kroner per familie. Når flyet ditt er forseinka i meir enn 8 timar ved utreise eller ved heimreise, erstattar selskapet 500 kroner per døgn, maks 2 000 kroner per person, maks 4 000 kroner per skadetilfelle.
Klede, toalettsaker og andre nødvendige utgifter ved forseinka bagasje Inntil 6 000 per person.
Inntil 6 000 per person.
Inntil 2 000 kroner samla for alle sikra for innkjøpte klede og toalettsaker i den tida reisegodset er sakna.
Behandlingsutgifter etter ulykke og erstatning ved invaliditet eller død etter ulykke
Inkludert
Inkludert Inkludert
Enkeltgjenstandar som blir stolne, øydelagde av andre eller skadde i trafikkuhell, brann etter vasskade eller naturhendingar
Inntil 40 000
Inntil 15 000
Inntil 7 500
Sykkel som blir skadd eller går tapt
Inntil 40 000 Inntil 10 000 Inntil 2 000
Eigendel på leigebil
Vi dekkjer eigendelen din ved skade på leigebil
 Ikkje inkludert Ikkje inkludert

Mor leker med baby på stranda

Ingen tur utan reiseforsikring

Uansett om du svingar innom butikken eller flyg til fjerne strøk, er det viktig å vere godt førebudd. Med reiseforsikringa vår er du verna mot skadar, sjukdom, ulykker, tjuveri og andre ting som kan oppstå.
Jenter tar selfie på stranda

Kredittkort – det beste reisefølgjet

Når eventyret kallar, er eit av dei beste reisetipsa å ta med seg kredittkort på turen. Det gjev deg ikkje berre tryggleik, men også ei rekkje andre fordelar du kan nyte i ferien.