Den 1.januar 2023 kom ny finansavtalelov. Lova styrkjer blant anna forbrukarvernet, og regulerer fleire finanstenester. Frå 1.juli 2023 omfattar lova handel med verdipapirfond. Derfor blir det stilt krav til at Eika Kapitalforvaltning (EKF) inngår ein kundeavtale i tråd med finansavtalelova sine avgjerder.

Kva inneber dette for deg?

  • Som kunde treng du ikkje å gjere deg noko i forhold til verdipapirfonda du har kjøpt hos oss. Kundeavtalen inneber ingen endringar i verdipapirfonda eller tenestene våre som EKF tilbyr. Vi oppmodar deg til å lese gjennom ny kundeavtale og dei allmenne forretningsvilkåra 
  • Avtalen er likelydande for alle som kjøper fond frå oss.
  • Kundeavtalen synleggjer kva rettar og plikter du har som kunde. 
  • Den nye kundeavtalen og dei allmenne forretningsvilkåra tre i kraft frå 1.juli 2023. Dersom du ikkje avsluttar kundeforholdet ditt hos oss før denne datoen, legg vi til grunn at du godtek at kundeavtalen og dei allmenne forretningsvilkåra vil gjelde for kundeforholdet ditt framover. 

Dersom det er noko du lurer på kan du kontakte oss.