Kva er pensjonskonto?

Eigen pensjonskonto blir ofte forkorta til EPK og er ein konto som samlar pensjonssparing frå tidlegare arbeidsforhold (dette blir kalla for pensjonskapitalprov) og pensjonssparing frå dagens arbeidsgivar. Målet med dette er å gjere pensjonssparing enklare og meir oversiktleg slik at du kan ta ein større eigarskap til eiga pensjonssparing.

Kontakt oss for ein hyggjeleg pensjonssamtale

Visste du at*...

 • 50% sparer ikkje til pensjon
 • 50% tenkjar at pensjonen ordnar seg når dei når pensjonsalder
 • 60% synest at pensjon er vanskeleg å forstå
 • 59% av dei mellom 20 og 34 år føretrekkjer personleg rettleiing med menneske

«Vi ønskjer å hjelpe til at du ikkje berre skal bli pensjonist, men faktisk skal leve som pensjonist,» seier Karl Otto Gulseth, Salg og Marknadsdirektør i Eika Kapitalforvaltning.

«Å ha pensjonskonto i banken din, gir deg ein tryggleik. Saman set vi oss ned og viser deg korleis pensjonen din ser ut, økonomisk sett. På denne måten hjelper vi deg slik at du kan forme framtida di slik du ønskjer den» forklarer Gulseth. 

«Vi hjelper deg med pensjonen din, slik at du kan forme framtida di slik du ønskjer den.» 
«Ein godt kvalifisert rådgivar som bryr seg om dei små grepa du gjer i dag er viktig, slik at du lukkast med den langsiktige sparinga di. Noko av det viktigaste vi i banken din kan hjelpe deg med i desse dagane er å forklare og rettleie deg på best mogeleg måte for å få deg til å opprette din eigen pensjonskonto. Når du har fått oppretta pensjonskontoen din, vil det vere enklare for deg å få god oversikt over pensjonen din, slik at du kan justere spareplanen din undervegs om det skulle vere behov for det.»

Fordelar ved å ha pensjonskonto i banken din:

 • Du får enklare og betre oversikt over kor mykje du kan få i pensjon når du sluttar å jobbe. 
 • Du samlar økonomien din hos banken som kjenner deg best.
 • Det vil vere lettare for deg å lukkast med den langsiktige spareplanen din
 • Våre pensjonsekspertar vil rettleie deg undervegs og svare deg på små og store spørsmål om pensjonssparinga di.
 • Du kan investere din pensjon i berekraftig fond

 

Slik opprettar du eigen pensjonskonto i banken

Eigen pensjonskonto blir oppretta automatisk for deg hos den pensjonsleverandøren som arbeidsgivaren din har pensjonssparinga di hos i dag. Ein av fordelane med eigen pensjonskonto er at du sjølv kan velje kor du ønskjer å ha pensjonskontoen. 

For å kunne hjelpe deg på best mogeleg måte, kan du fylle ut kontaktskjema nedst på sida, så kontaktar vi deg for ein pensjonssamtale. Vi har gode digitale verktøy for å kunne lose deg trygt gjennom pensjonssamtalen og opprette eigen pensjonskonto i banken din. Slik kan du bli betre stilt og førebudd til du blir pensjonist. Vi hjelper deg med å ta dei rette vala, slik at du kan leve eit godt liv, også når du blir eldre.

Visste du at*…

 • EPK blei innført 1. februar 2021
 • EPK gjeld for rundt 1.5 millionar nordmenn
 • EPK omfattar arbeidstakarar i privat næringsliv med innskotspensjon/ ikkje offentlege tilsett og pensjonistar
 • Små grep i dag kan gi rikelege utslag for pensjonstilværet ditt
 • Du kan sjekke pensjonen din på Norsk Pensjon
 • Det kan vere lurt å justere risikoprofilen på pensjonssparinga di


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av marknadsutviklinga, forvaltar sin kompetanse, risikoen på, verdipapirfondet, samt kostnader ved teikning, forvalting og innløysing. Avkastninga kan bli negativ som følgje av kurstap.
* Kjelder: 

 • Analyse frå Peak Consulting
 • https://www.nettavisen.no/okonomi
 • https://www.tv2.no