I Noreg har vi rundt 2,8 millionar registrerte personbilar og dei fleste vaskar bilen sin jamleg. Det blir ganske mange bilvask i året totalt.

For å forhindra forureining av miljøet stiller styresmaktene strenge krav til alle som tilbyr bilvask, både når det gjeld vaskemiddel og utslepp. I tillegg har vi som forbrukarar eit ansvar overfor dei som hjelper oss å halda bilen vår rein – at dei òg har ein arbeidsplass der dei blir tatt vare på, seier Iman Winkelman, tidlegare Leier Virke Servicehandel. 

Kvifor velja berekraftig bilvask?

Vaskar du bilen din heime eller hos eit useriøst firma risikerer du å bidra til å forureina naturen, ved at olje, tungmetall og andre miljøgifter kjem på avvege. I verste fall, kan dette ha alvorlege konsekvensar for dyr, fiskar og plantar i naturen.
Delar av marknaden innan bilvask består av useriøse aktørar som bryt kravet til styresmaktene for å forhindra forureining, i tillegg har ein del av dette marknaden alvorlege brot på arbeidsmiljølova. Dette inneber mellom anna dårlege arbeidsforhold på arbeidsplassen, utnytting av utanlandsk arbeidstakarar og skatte- og avgiftssvindel.

Vask bilen din hos ein bensinstasjon eller eit bilpleiefirma med ein godkjent vaskehall så bidrar du ikkje berre til at miljøet blir betre og betre arbeidsforhold, du hjelper òg seriøse aktørar til å overleva i marknaden over tid, seier Winkelman. 

Gjer eit bevisst val du òg neste gong du skal vaska bilen din. Si nei til useriøse aktørar!

Les meir om berekraftig bilvask på brabilvask.no