Forsikring + pensjon = tryggleik

Forsikring + pensjon = tryggleik

Ein god kombinasjon av pensjonssparing og forsikringar bidreg til å sikre dei tilsette i bedrifta. Vi hjelper deg med å velje dei rette produkta for deg, dei tilsette og bedrifta di.

Pakkeløysingane våre gjer det enklare å velje rett

Det kan vere vanskeleg å vite kva du må, kan og bør ha av forsikringar og pensjonsordningar for å ta vare på deg og dei tilsette. Vi har derfor sett saman tre pakkeløysingar basert på dine behov.


 
Basis Standard Optimal

Innskuddspensjon 2-3% 4-6% 7%

Yrkesskadeforsikring
Innskuddsfritak

Innskuddsfritak med regulering

Medisinsk invaliditet under 15%
Annen ulykke fritid
Gruppelivsforsikring
Uførepensjon (ved langvarig arbeidsuførhet)
Helseforsikring

Annen sykdom enn yrkessykdom


Her kan du lese meir om dei ulike produktpakkane

Produktpakken Basis

Produktkombinasjonen Basis omfattar minstekrava i lova. Les her kva produktpakken omfattar.

Produktpakken Standard

Produktkombinasjonen Standard er ei god pakkeløysing som passar for mange bedrifter. Les her kva produktpakken omfattar.

Produktpakken Optimal

Produktkombinasjonen Optimal er den pakkeløysinga som har flest produkt og best dekning for dei tilsette. Les her kva produktpakken omfattar.